Fremtidens bygg bruker nesten ikke energi

Hvordan er det mulig?

For Smartly AS

Ketil Granbakken

Smartly AS

3. juli 2019
For Smartly AS

Ketil Granbakken

Smartly AS

3. juli 2019
Foto: Pexels
Foto: Pexels
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20190703210246582.jpg?maxwidth=900 https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20190703210246582.jpg?maxwidth=2000
0

Et av de mest karakteristiske trekkene ved de siste tiårenes utvikling innen byggebransjen er at byggene som føres opp blir stadig mer energigjerrige. Det handler både om strengere krav i byggeforskriftene og at aktørene i bransjen utvikler stadig bedre løsninger. I sum betyr at det at moderne bygninger bruker langt mindre energi enn eldre bygg. Det har mye å si for den enkeltes lommebok, gir et positivt bidrag til klimaet og representerer en mer bærekraftig utvikling.

I dagens landskap er passivhusene eller lavenergibyggene de mest energigjerrige byggtypene vi kjenner til. Faktisk er normen for et passivhus at det kun skal bruke 25 % av energien et tradisjonelt bygg forbruker. Det stopper imidlertid ikke der.

Det neste som er på tegnebrettet hos Direktoratet for Byggkvalitet er nemlig nesten nullenergibygg, også forkortet nNEB.

Selve begrepet nesten nullenergibygg forteller oss egentlig det meste om hva det handler om – nemlig bygg som nesten ikke forbruker energi. Ser vi litt lenger inn i fremtiden kan vi også tenke oss nullenergibygg som sådan. Det vil si bygg som leverer fra seg mer energi enn de bruker.

Grønn energi i førersetet

Allerede i dag kan solceller gi et viktig bidrag til energiregnskapet i både næringsbygg, boligselskaper og privathusholdninger. Med bygg som nesten ikke forbruker energi blir solens rolle enda mer betydelig ettersom den grønne og bærekraftige energien fra solenergi kan brukes til å dekke vesentlige deler av vårt totale forbruk. Vi snakker for eksempel om energi til:

  • belysning i fellesarealer
  • heiser
  • varmepumper/sirkulasjonspumper
  • restvarme til akkumulatortanker og øvrige tekniske installasjoner
  • lading av el-bil og el-sykler

Solcelleanlegg er dessuten klargjort for å levere overskuddsenergi tilbake til strømnettet eller til naboen - derfor egner det seg også godt når de virkelige nullenergibyggene en gang kommer.

Solceller for eksisterende og nye boligselskaper og næringsbygg

Ved valg av teknologi er det alltid viktig å velge en solid og kompetanserik partner. Smartly, som er en del av Lyse-konsernet er nettopp en slik partner. Smartly tilbyr moderne energiløsninger med bruk av solcelleanlegg til boligselskaper og næringsvirksomheter gjennom en leiemodell. Ved å leie solcelleanlegget oppnår dere flere fordeler.

For det første er det risikoreduserende. Ved å leie er det Smartly som eier utstyret og har ansvar for prosjektering, montering, drift og vedlikehold i hele leieperioden. Kunden nyter bare godt av alle fordelene. At utleier eier anlegget gir også en trygghet for at ansvaret for at løsningen faktisk fungerer i hele avtaleperioden. Det gir en viktig trygghet, særlig ettersom de færreste boligselskaper eller næringsvirksomheter har kompetanse på solcelleanlegg og hvordan energien fra dette kan utnyttes på best mulig måte – fra dag til dag.

Smartly gir dessuten nødvendig støtte til byggmester og elektrikere som involveres i prosjektet og gir garanti på vegne av produktene som velges, fagene som benyttes, kunden, forvalter og utbygger.

For det andre betyr det forutsigbare kostnader. Leiebeløpet inkluderer alle Smartlys tjenester knyttet til anlegget og det er ingen grunn til bekymring for uforutsette utgifter. Ved å leie er det dessuten ikke behov for å lånefinansiere noen investering slik det som regel er behov for dersom anlegget skal kjøpes.

Ytterligere fordeler ved å leie et solcelleanlegg fra Smartly omfatter:

  • Utvidet produktgaranti på delene i anlegget – altså lenger og bedre garanti enn det er mulig å få ved å kjøpe selv
  • Mulighet for styringssystemer som gjør at solenergien brukes når det er mest behov for den – blant annet for å redusere energitoppene og dermed strømregningen
  • Døgnåpen support og drift hele året for å sikre at energien brukes på optimal måte i bygget

Smartlys solcelleteknologi gir dessuten mulighet til å lagre solenergien i kraftige batterier. Det gir mulighet til å hente energi fra batteriene når strømprisene er høye eller ved strømutfall. I dagens marked er det mer lønnsomt enn å levere energien tilbake til strømnettet.

title

Jeg ønsker å vite mer om Smartly

input field

CONTACT INPUT BOX

Radio buttons

Hva vil du vite mer om?

single button

11


6416
b-TrueFalse
Les mer fra Smartly
b-TrueFalse
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20180828103041347.png #FFFFFF
Les også